MENU
Digitale Tachograaf

Als u bussen en vrachtwagens in uw wagenpark heeft, weet u dat u moet voldoen aan de regels voor de rij- en rusttijden van chauffeurs. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot hoge boetes. Maar de EU-re­gel­geving over dit onderwerp is erg ingewikkeld en het is niet altijd duidelijk wat de vereiste is onder alle omstan­dig­heden.

Met Webfleet Solutions, willen we het graag eenvoudig houden. Dit is onze korte handleiding voor de naleving van de rij- en rusttijden van chauffeurs en tachografen – waarom de regels van kracht zijn, wat een digitale tachograaf doet, wat de belang­rijkste regels zijn en hoe u ze eenvoudig kunt naleven.

Wat is het doel van de regels voor de rij- en rusttijden van chauffeurs?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de Europese Unie een limiet stelt aan de rij- en rusttijden van chauffeurs en het gebruik van digitale tachografen om deze tijden bij te houden.

Ten eerste zorgt de regelgeving ervoor dat chauffeurs goed uitgerust zijn bij het besturen van hun voertuig, om zowel hun eigen veiligheid als die van andere wegge­bruikers te beschermen. Ten tweede bevordert het een gezonde concur­rentie, omdat geen enkel bedrijf een voorsprong op de concur­rentie kan behalen door hun chauffeurs te dwingen zeer lange werkdagen te maken.

 

Wat is een digitale tachograaf?

Digitale tachografen registreren de tijd, snelheid en afstand van de ritten van uw chauffeur. Het apparaat is in uw voertuigen gemonteerd en begint automatisch de voortgang te volgen zodra het voertuig begint met rijden.

Hoewel analoge tachografen al sinds de jaren 50 in gebruik zijn, moeten alle in aanmerking komende voertuigen die sinds 2005 in de EU zijn gepro­du­ceerd wettelijk verplicht worden uitgerust met een digitale tachograaf.

Vanaf medio juni 2019 zal de wet echter worden gewijzigd. Elk nieuw voertuig moet vanaf die maand worden uitgerust met een slimme tachograaf. Deze apparaten bieden meer beveiliging, verbeterde efficiëntie, een open interface voor extra services en een speciaal korte­af­stands-com­mu­ni­ca­tie­systeem om het inspec­tie­proces te vereen­vou­digen.

Wie wordt bestraft?

Als blijkt dat een bedrijf niet voldoet aan de regels van de rij- en rusttijden voor chauffeurs, kan het bedrijf worden beboet en in sommige gevallen kunnen de betrokkenen een gevan­ge­nis­straf krijgen. Ook kan de werkver­gunning worden ingetrokken. Bedrijven, fleet managers en chauffeurs kunnen allemaal verant­woor­delijk worden gehouden wanneer er sprake is van een overtreding. Met name de werknemer die verant­woor­delijk is voor de planning kan aanspra­kelijk worden gesteld wanneer de werkzaam­heden niet op de juiste wijze zijn gepland. De fleet manager kan echter aanspra­kelijk worden gesteld als de chauffeurs niet de juiste opleiding hebben genoten of wanneer de standaard­con­troles van de werktijd niet zijn uitgevoerd.

Wat zijn de belang­rijkste regels?

Over rijtijden:

De regeling geeft aan hoe lang uw chauffeurs tijdens een periode van twee weken, één week en één dag mogen rijden.

Tijds­pe­riode Maximale rijtijd per chauffeur
Eén dag 9 uur
Eén week 56 uur
Twee weken 90 uur
Over wekelijkse rusttijden:

Voor elke week dat een chauffeur rijdt, moet hij of zij in totaal minimaal 45 uur rusten. Dit moet ten minste zes dagen na het einde van de vorige rustperiode van de chauffeur beginnen. Het is echter ook mogelijk dat chauffeurs een kortere wekelijkse rustperiode nemen. Binnen zes dagen na het einde van de laatste wekelijkse rustperiode kan de chauffeur minimaal 24 uur rusten. Deze vermin­dering moet vervolgens worden gecom­pen­seerd met één tijdsblok vóór het einde van de derde week na de week van de aanvan­ke­lijke vermin­dering en worden opgenomen naast een extra rustperiode van minimaal 9 uur. De wekelijkse rusturen moeten aaneen­ge­sloten worden genomen en de chauffeur mag gedurende deze periode geen andere profes­si­onele activi­teiten ondernemen

Over dagelijkse pauzes en rusttijden

Om de 4,5 uur moet de chauffeur minimaal 45 minuten pauze nemen. Deze minuten kunnen over één pauze of twee kleinere pauzes worden verdeeld – een van 30 minuten, een van 15 minuten. Per dag moet elke chauffeur een rustperiode van minimaal 11 uur hebben. Deze uren kunnen worden opgenomen in één rustperiode of worden opgesplitst in twee kortere perioden, waarbij het aantal uren in totaal 12 moet zijn – een rustperiode van 3 uur, een van 9 uur. Bovendien kan een chauffeur 3 dagen per week zijn of haar rustperiode verkorten tot 9 uur. De dagelijkse rustpe­rioden moeten binnen 24 uur na de laatste rustperiode van de chauffeur worden genomen.

Over het downloaden van gegevens met de digitale tachograaf

Gegevens van voertuigen en bestuurders kaarten moeten regelmatig verzameld en geana­ly­seerd worden – ten minste elke 28 dagen voor elke chauffeur en ten minste elke 90 dagen voor elk voertuig. De digitale tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de afgelegde afstand en snelheid van een voertuig.

Voor het uitlezen en analyseren van de voertuig- en bestuurders gegevens kunt u gebruik maken van Tachograph Manager.